Skip to content

Zona Lladurs

ANALÍTICA XARXA LLADURS (13-4-2022)

  • Lladurs

Paràmetres microbiològics

Paràmetres Unitats Resultat
Escherichia Coli ufc/100 ml 0
Enterococ ufc/100 ml 0
Clostridium Perfringens ufc/100 ml 0

Paràmetres químics

Paràmetres Unitats Resultat
Antimoni µg/l 0
Arsènic µg/l 4,30
Benzè µg/l 0
Benzo(α)pirè µg/l 0
Bor mg/l 0
Bromat µg/l
Cadmi µg/l 0
Cianur µg/l 0
Coure mg/l 0
Crom µg/l 0
1,2- Dicloroetà µg/l 0
Fluorur mg/l 0
Hidrocarburs policíclics aromàtics (HPAs) µg/l 0
Mercuri µg/l 0
Microcistina µg/l 0
Níquel µg/l 0
Nitrats mg/l 3,20
Nitrits mg/l 0
Total plaguicides µg/l 0
Plaguicida individual µg/l 0
Plom µg/l 0
Seleni µg/l 0
Suma Trihalometans (THMs) µg/l 4,84
Tricloroeté + Tetracloroeté µg/l 0
Acrilamina µg/l
Epiclorhidrina µg/l
Clorur de vinil µg/l

Paràmetres indicadors

Paràmetres Unitats Resultat
Bacteris coliformes ufc/100 ml 0
Recompte de colònies a 22ºC ufc/100 ml 0
Alumini µg/l 58
Amoni mg/l 0
Carboni orgànic total mg/l
Clor combinat residual mg/l 0
Clor lliure residual mg/l 0,60
Clorur mg/l 5
Color mg/l Pt/Co 0
Conductivitat (a 20ºC) µS/cm-1 415
Ferro µg/l 0
Manganès µg/l 0
Olor 0
Oxidabilitat mg O2/l 0,70
pH 7,90
Gust 0
Sodi mg/l 0
Sulfats mg/l 17,90
Terbolesa ntu 0,20