Tarifes

_ Mancomunitat d'Abastament d'Aigua del Solsonès

Anunci d’aprovació definitiva de l’Ordenança reguladora de la Taxa de proveïment d’aigua

Acord de Ple de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès pel qual s’aprova definitivament la
Modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servei de proveïment domiciliari d’aigua potable.

En no haver-se presentat reclamacions durant el termini d’exposició al públic, queda automàticament elevat
a definitiu l’acord Plenari provisional de la Mancomunitat d’Abastament d’Aigua del Solsonès sobre la
modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la Taxa pel servei de proveïment domiciliari d’aigua potable,
el text íntegre de la qual es fa públic en compliment de l’article 17.4 del text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

“ORDENANÇA FISCAL

reguladora de la Taxa pel servei de proveïment domiciliari d’aigua potable de la Mancomunitat d’Abastament
d’Aigua del Solsonès

Article 1. Fonament i naturalesa

Aquesta Mancomunitat, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la Constitució, per
l’article 106 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del règim local, i de conformitat amb el
que es disposa en l’article 20.4.t) en relació amb els articles 15 a 19 del text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la Taxa pel
subministrament d’aigua potable, que es regirà per la present Ordenança Fiscal, les normes de la qual
atenen al previst en l’article 57 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.

Article 2. Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la Taxa la prestació del servei de proveïment d’aigua potable, que comporta
la utilització de la xarxa general de distribució així com els drets de connexió de línies, col·locació i utilització
de comptadors, manteniment i activitats anàlogues, quan els serveis o subministraments siguin prestats per
aquesta Mancomunitat, en els termes especificats en les tarifes contingudes a l’article 6 de la present
Ordenança, conforme al que estableix l’article 26.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
de règim local.

Article 3. Subjectes passius

1. Són subjectes passius de la Taxa totes les persones físiques i jurídiques així com les entitats al fet que es
refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que sol·licitin o resultin
beneficiades pels serveis de subministrament d’aigua potable, que constitueixen el fet imposable de la Taxa.

 

2. Quan els subministraments o serveis regulats en aquesta Ordenança siguin sol·licitats o rebuts per
ocupants d’habitatges i locals diferents dels propietaris dels immobles, aquests propietaris tindran la
condició de substituts del contribuent.

Els substituts del contribuent podran repercutir les quotes de la Taxa sobre els beneficiaris.

3. Els obligats tributaris de les taxes de venciment periòdic que no resideixin a Espanya, hauran de designar
un representat amb domicili en territori espanyol. L’esmentada designació haurà de comunicar-se a la Mancomunitat d’abastament d’aigua del Solsonès abans del primer acreditament de la Taxa posterior a l’alta
en el Registre de contribuents.

Article 4. Responsables

Respondran del deute tributari els deutors principals al costat d’altres persones o entitats. A aquests efectes
es consideraran deutors principals els obligats tributaris de l’apartat 2 de l’article 35 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària.

Excepte precepte legal exprés en contrari, la responsabilitat serà sempre subsidiària.

Respondran solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques i jurídiques
al fet que es refereix l’article 42 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària..

En relació amb la responsabilitat solidària i subsidiària del deute tributari, s’estarà a l’establert en els articles
42 i 43, respectivament, de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

Article 5. Beneficis fiscals

No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute tributari que els
subjectes passius hagin de satisfer per aquesta Taxa.

Article 6. Quota tributària

 

La quantia de la Taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:

Tarifa Concepte Import
Tarifa primera. Subministrament d’aigua De connexió zona urbana 9,23 €
De connexió fins a un consum màxim de 5 m3 dia 10,23 €
De connexió fins a un consum màxim de 10 m3 dia 20,46 €
De connexió fins a un consum màxim de 15 m3 dia 28,69 €
De connexió fins a un consum màxim de 20 m3 dia 36,92 €
De connexió fins a un consum màxim de 25 m3 dia 45,15 €
De connexió fins a un consum màxim de 30 m3 dia 53,38 €
De connexió per damunt de 30 m3 dia 102,76 €
De connexió de boques d’incendi equipades 10,23 €
De connexió de dipòsits d’aigua contra incendis 10,23 €
Tarifa segona. Connexions Connexió general de 5 m3/dia 4.507,60 €
Connexió general per damunt de 5 m3/dia Connexió general per damunt de 5 m3/dia 901,52 €/m3
Connexió urbana 300,00 €
Comptador aigua 90,00 €
Reconnexió (tornar a connectar en el supòsit de suspensió del subministrament per causa imputable a l’abonat) 150,00 €
Tarifa tercera. Subministrament de suport municipal Subministrament de suport municipal 0,46 €/m3
Terme fix del subministrament de suport municipal 98,76 €
Connexió del subministrament de suport municipal a raó de 2,5 m3/dia 300 €

Article 7. Meritació

La meritació neix en el moment en el qual s’inicia la prestació del servei subjecte a gravamen, entenent-se
iniciat quan estigui establert i en funcionament el servei objecte de la present regulació.

Quan es sol·liciten els serveis referits en la tarifa segona de l’article 6, s’exigirà el dipòsit previ de la Taxa
quan s’aprovi la sol·licitud, prèviament a la realització de la connexió.

 

 

Article 8. Normes de gestió

1. La Taxa pels serveis detallats a la tarifa segona s’exigirà en règim d’autoliquidació. A aquests efectes,
quan es sol·licita la prestació del servei es presentarà correctament complimentat l’imprès d’autoliquidació, i
es farà l’ingrés corresponent.

2. La Taxa per recepció del subministrament d’aigua es determinarà aplicant sobre els consums les quanties
contingudes a la tarifa primera. La liquidació es practicarà trimestralment i s’haurà de pagar mitjançant
domiciliació bancària. Només en casos excepcionals i correctament justificats s’acceptarà que el pagament
es realitzi a l’oficina de recaptació de la Mancomunitat.
3. El càrrec del deute en el compte bancari designat per l’interessat s’efectuarà dins la primera quinzena del
mes natural següent al de finalització del trimestre i comprendrà la Taxa acreditada pels subministraments
de l’anterior trimestre.
4. Transcorreguts dos mesos des de la conclusió de la quinzena en què es posen al cobrament els rebuts
per subministrament d’aigua regulats en aquesta Ordenança, s’iniciarà el període executiu que comporta
l’acreditament del recàrrec de constrenyiment i dels interessos de demora.

Article 9. Notificació de les taxes

1. La notificació del deute tributari, o la confirmació de l’autoliquidació, en els supòsits de serveis singulars
es realitzarà a l’interessat, en el moment en que es presenta l’autoliquidació, amb caràcter previ a la
prestació del servei.
Malgrat el previst a l’apartat anterior, si una vegada verificada l’autoliquidació resultés incorrecta, es
practicarà liquidació complementaria.
2. En supòsits d’exegibilitat de la Taxa de subministrament d’aigua continuat, amb la finalitat de practicar la
notificació col·lectiva exigida per l’article 102.3 de la Llei general tributària, es procedirà del mode que
s’estableix als apartats 3 i 4 d’aquest article.
3. Quan l’interessat sol·liciti l’alta al registre d’usuaris, se li notificarà la inclusió a la matrícula de contribuents
així com el procediment de notificació i recaptació dels deutes que, per consums successius, s’acreditin.

4. Anualment, en la segona quinzena del mes de gener, s’exposarà al públic, al tauler d’anuncis de la
Mancomunitat, el cens de contribuents que tenen aquesta condició amb referència a data 1 de gener.
5. De la quota que trimestralment es liquidarà per consums del període anterior l’interessat pot obtenir
informació personal, escrita, telefònicament o per Internet durant la quinzena anterior a aquella en què es
procedirà al cobrament de la Taxa.
6. Per poder obtenir informació telefònica, caldrà que prèviament l’interessat identifiqui el comptador
instal·lat.

Article 10. Infraccions i sancions tributàries

En tot el relatiu a la qualificació d’infraccions tributàries, així com a les sancions que a les mateixes
corresponguin en cada cas, s’estarà al que es disposa als articles 178 i següents de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, en el reglament del servei i altra normativa aplicable.

Article 11. Gestió per delegació

1. Si la gestió, la inspecció i la recaptació del tribut han estat delegades total o parcialment en la Diputació
de Lleida, les normes contingudes als articles anteriors seran aplicables a les actuacions que ha de fer
l’Administració delegada.
2. L’Organisme de Gestió Tributària establirà els circuits administratius més adients per aconseguir la
col·laboració de les organitzacions representatives dels subjectes passius amb la finalitat de simplificar el
compliment de les obligacions formals i materials derivades d’aquelles o els procediments de liquidació o
recaptació.
3. Totes les actuacions de gestió, inspecció i recaptació que dugui a terme l’Organisme de Gestió Tributària
s’ajustaran al que preveu la normativa vigent i la seva Ordenança General de Gestió, Inspecció i
Recaptació, aplicable als processos de gestió dels ingressos locals, la titularitat dels quals correspon als
Municipis de la província de Lleida que han delegat les seves facultats a la Diputació.
4. No obstant l’anterior, en els casos en els quals la gestió hagi estat delegada a la Diputació de Lleida, la
Mancomunitat es reserva la facultat de realitzar per si mateixa i sense necessitat d’avocar de forma
expressa la competència les facultats d’aprovar determinades actuacions singulars de recaptació, concedir
beneficis fiscals, realitzar liquidacions per determinar els deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o
parcial, de les liquidacions respecte de la Taxa aquí regulada, quan les circumstàncies organitzatives,
tècniques o de distribució competencial dels serveis de la Mancomunitat ho facin convenient.

Article 12. Legislació aplicable

En tot el no previst en la present Ordenança s’estarà al que es disposa en el text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les Bases de règim local, la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, la Llei
8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, així com en l’Ordenança Fiscal general aprovada per aquesta
Mancomunitat.

Article 13. Actualització

Les tarifes de subministrament d’aigua, contingudes en l’article 6 d’aquesta Ordenança, s’actualitzaran
anualment, en més, d’acord amb les variacions percentuals que experimenti l’IGP general, i en el mateix
percentatge. Per la qual cosa es tindrà en compte les variacions experimentades de novembre a novembre
aplicant-se la variació a partir del més de gener següent. Així, a 1 de gener de 2018 s’aplicarà, a les tarifes,
la variació experimentada per l’IPC de Catalunya, entre el mes de gener de 2017 i el mes de novembre de
2017 i així successivament.

Disposició addicional
Modificació dels preceptes de l’Ordenança i de les referències que fa a la normativa vigent, amb motiu de la
promulgació de normes posteriors.

Els preceptes d’aquesta Ordenança Fiscal que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la
legislació vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes
d’aquesta, s’entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi
la modificació dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició final

La present Ordenança Fiscal, que va ser aprovada pel Ple d’aquesta Mancomunitat en sessió celebrada el
dia 7 de novembre de 2019, entrarà en vigor el mateix dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la
Província, romanent en vigor fins que s’acordi la seva modificació o la seva derogació expressa.”
Contra el present Acord, conforme a l’article 19 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals,
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es podrà interposar pels interessats recurs
contenciós administratiu en el termini de dos mesos, comptats a partir de l’endemà al de la publicació
d’aquest anunci en el Butlletí Oficial de la Província, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
amb seu a Barcelona.

973 48 21 73

administracio@maas.cat

Carrer Nou, 20 – 25280 Solsona